VCL tips

Welk type ComboBox ?

Alle combo-boxes bestaan uit een combinatie van een listbox en een edit. Delphi voorziet drie types voor de combo-box style:
 
  • Simple: een edit control is bovenop de listbox geplaatst. De gebruiker kan iets kiezen uit de lijst of kan tekst typen in de edit box. Deze stijl is geschikt voor korte lijsten.
     
  • Drop-down: bijna hetzelfde als het "simple" type, maar de listbox wordt pas zichtbaar nadat je op de drop-down knop klikt. Gebruik deze stijl voor lange lijsten of indien er niet veel ruimte beschikbaar is op de form.
     
  • Drop-down list: net zoals bij de drop-down stijl is de lijst initieel niet zichtbaar. De gebruiker kan op de drop-down knop klikken en iets uit de lijst kiezen, maar kan niets in de edit typen. Te gebruiken indien je de keuze van de gebruiker wil beperken tot een welbepaalde lijst.

Transparante kleur van een glyph
 
Wanneer je een glyph (bitmap-afbeelding) op een knop plaatst, bepaalt de kleur van de pixel in de linker benedenhoek welke kleur transparant zal zijn. Alle pixels met die kleur zijn dan transparant: de achtergrond "schijnt" op die plaatsen door de afbeelding. Wil je geen transparante gedeelte(n) in de glyph-bitmap, zorg er dan voor dat de kleur van de linker benedenhoek nergens anders in de afbeelding gebruikt wordt.

Regelnummer van de cursor in een TMemo
 
Door het aanroepen van een Windows API functie kan je bepalen op welke regel de cursor zich in een TMemo bevindt:
LineNumber :=
SendMessage(Memo1.Handle,EM_LINEFROMCHAR,memo1.Selstart,0);

Een groep componenten zichtbaar / onzichtbaar maken
Indien je een gedeelte van een form slechts tijdelijk zichtbaar wil maken, zet de componenten in kwestie dan op een apart Panel. In het programma zet je dan de Visible property van het panel op true of false (in plaats van elke component apart zichtbaar / onzichtbaar te maken).

Meerdere tekstregels in een hint
 
Als je meer dan één tekstregel wil tonen in de hint van een component, bijvoorbeeld Button1, zet dan zijn ShowHint property op True. Maar in de Object Inspector laat je zijn hint property leeg.

In de FormCreate event handler van de form voeg je dan deze regel toe:

Button1.Hint := 'Eerste regel' + chr(13) + 'Tweede regel';

 

© Copyright 1999 - 2016 
Studiebureau Festraets